06 - 317 47 440 jmcdegroot@hotmail.com

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kindercoach Kakelbont – Caroline Schouten

  1. Algemeen

Kindercoach Kakelbont is opgericht door Caroline Schouten gevestigd te Burgh Haamstede. Kindercoach Caroline Schouten richt zich op het coachen van kinderen.

  1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Kindercoach Caroline Schouten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

  1. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Kindercoach Caroline Schouten het door de ouder/verzorger ondertekende toestemmingsformulier heeft ontvangen. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

  1. Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten 1 coachingssessie. Tijdig verzetten van de afspraak is mogelijk per e-mail of telefoon. Bij ziekte is overleg mogelijk.

  1. Tarieven

Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten, na te lezen op de website www.kindercoachkakelbont.nl of na te vragen bij Kindercoach Caroline Schouten. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd 

  1. Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u een factuur. De ouder/verzorger van het kind verplicht zich om binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van Kindercoach Caroline Schouten.

Caroline Schouten Breedsteweg 2 4328 ER Burgh Haamstede Rekeningnummer: NL88 INGB 0656 2553 31

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Kindercoach Caroline Schouten een betalingsherinnering. Indien ouders/verzorgers van het kind niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Kindercoach Caroline Schouten gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten, namelijk 15,00 euro per nota, in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Kindercoach Caroline Schouten volgens de aangegeven datum, is Kindercoach Caroline Schouten genoodzaakt de vorderingen die zij op u heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hier aan verbonden zijn komen dan volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Kindercoach Caroline Schouten gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

  1. Aansprakelijkheid

Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt Kindercoach Caroline Schouten u aan om eerst contact op te nemen met uw huisarts. Het advies van Kindercoach Caroline Schouten is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Kindercoach Caroline Schouten is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel mogelijk voort vloeiende uit- of in verband met de geboden diensten door Kindercoach Caroline Schouten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kindercoach Caroline Schouten.

  1. Begeleiding

Kindercoach Caroline Schouten is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat er mee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kindercoach Caroline Schouten kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. 

  1. Vertrouwelijkheid

Kindercoach Caroline Schouten is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens- of in het kader van de coachingsessie. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.

  1. Regels rond een afspraak voor kinderen.

Er is geen wachtruimte binnen de praktijk; dit betekent dat de ouder het kind brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd het kind weer ophaalt. De ouder/verzorger is aanwezig tijdens de coachingsessie. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient de ouder/verzorger tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coachingsessie is er eventueel even kort de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt.

END.